Αρχική

Περιεχόμενο του έργου «Πέρα από το καθιερωμένο πρότυπο: Θεωρητική Φυσική Στοιχειωδών Σωματιδίων και Κοσμολογία κάτω από το φως του LHC» είναι η μελέτη κεντρικών ζητημάτων της Φυσικής Στοιχειωδών Σωματιδίων και της Κοσμολογίας στα πλαίσια του Καθιερωμένου Προτύπου (ΚΠ) και επεκτάσεών του, όπως το πρόβλημα της παραβίασης της ηλεκτρασθενούς συμμετρίας, του ρόλου του πεδίου Higgs, της επέκτασης του Καθιερωμένου Προτύπου που ενοποιεί τις αλληλεπιδράσεις συμπεριλαμβανομένης και της βαρύτητας και η ταυτοποίηση, κατασκευή και ανάλυση των αποδεκτών μοντέλων. Τα θέματα αυτά θα μελετηθούν στα πλαίσια των αλληλοσυνδεομένων προσεγγίσεων της γενικής Θεωρίας Χορδών. Οι προβλέψεις θα αναλυθούν κάτω από το φως των υπαρχόντων δεδομένων. Επί πλέον, θα μελετηθούν κεντρικά κοσμολογικά ζητήματα, όπως τα προβλήματα της «σκοτεινής ύλης» και της «σκοτεινής ενέργειας». Οι στόχοι του έργου είναι

  • Η φαινομενολογική ανάλυση των προτεινομένων επεκτάσεων του Καθιερωμένου Πρωτύπου σε αντιπαράθεση με τα δεδομένα επιταχυντών
  • Η μελέτη επεκτάσεων του Καθιερωμένου Πρoτύπου βασισμένων στη Θεωρία Χορδών
  • Η μελέτη θεωριών μέσω ολογραφικών μεθόδων
  • Μελέτη της επιταχυνόμενης διαστολής του Σύμπαντος
  • Η μελέτη της παραγωγής πολυδιάστατων μελανών οπών

Στο έργο συμμετέχουν τρεις ερευνητικές ομάδες:

  • η Ομάδα Θεωρητικής Φυσικής Στοιχειωδών Σωματιδίων του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων
  • η Ομάδα Θεωρητικής Φυσικής Στοιχειωδών Σωματιδίων του Πανεπιστημίου Κρήτης
  • η Ομάδα Θεωρητικής Φυσικής Στοιχειωδών Σωματιδίων του Εθνικό και Καποδιστραικό Πανεπιστήμιο Αθηνών

καθώς και ομάδα εξωτερικών συνεργατών. Η διάρκεια του έργου είναι 44 μήνες (01.02.2012 έως 30.09.2015). Το έργο υλοποιείται από το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων στα πλαίσια της Πράξης «Θαλής – Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων - Θεωρητική Φυσική Στοιχειωδών Σωματιδίων και Κοσμολογία κάτω από το φως του LHC» (Επιστημονικά Υπεύθυνος: Καθηγητής Κυριάκος Ταμβάκης) του Επιχειρησιακού Προγράμματος Εκπαίδευση και δια Βίου Μάθηση, το οποίο συγχρηματοδοτείται από Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ).

Subscribe to bsm-lhc.physics.uoi.gr RSS